Získajte až 30% OFF na štýly novej sezónyMUŽIŽENY * LIMITOVANÁ PONUKA

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Ján Prokopovič, kpt. Nálepku 943/112, 059 21 SVIT, IČO : 46 524 053 ( ďalej len “predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len “kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na
internetovej stránke predávajúceho www.MJP Spodné prádlo.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického
obchodu na www.MJP Spodné prádlo.sk
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
1. Identifikáciu kupujúceho – t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu, telefón)
2. Veľkosť objednaného tovaru
3. Množstvo objednaného tovaru
4. Adresu miesta dodania tovaru
4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky,
taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Dodacie podmienky
1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
2. Objednaný tovar zasielame najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
3. Expedičné náklady:
1. Doručenie slovenskou poštou – paušálny poplatok 4.00 EUR. Pokiaľ je objednaný tovar na sklade bude Vám doručený do 2 pracovných dní.
2. Doručenie tovaru v inej krajine ako SR – v prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka
Slovenskej pošty pre medzinárodný styk.
4. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
5. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s
opakovaným dodaním v plnej výške – 4.00 EUR.

Článok III. Platobné podmienky
1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
2. Platbu je možné uskutočniť dobierkou alebo prevodom na náš účet:
ČSOB
IBAN : SK18 7500 0000 0040 1393 2278
3. Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
4. Pri platbách na dobierku platíte za tovar až pri jeho preberaní.
5. V prípade, že kupujúci neprevezme ním objednaný a požadovaný tovar zaslaný predávajúcim na dobierku, predávajúci je opravnený v zmysle
týchto obchodných podmienok, požadovať preplatenie nákladov vzniknutých predávajúcemu neprebratím tovaru vo výške 15 EUR. Následne
bude pre daného kupujúceho zablokovaná možnosť platby za objednávky formou dobierky v internetovom obchode MJP Spodné prádlo
6. Pri platbách na účet, objednávky expedujeme až po pripísaní platby na náš účet, alebo po prijatí potvrdenia o úhrade dĺžnej sumy. Potvrdenie o vykonaní
platby v prospech nášho účtu nám môžete poslať mailom.
7. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.

Článok IV. Záruka a reklamácie
1. Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o
zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
5. Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
Ján Prokopovič, kpt. Nálepku 943/112, 059 21 SVIT
6. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a
poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
7. Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
1. Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení, na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
2. Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.
3. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
4. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak tovar nebude riadne zabalený !
9. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Článok V. Výmena tovaru
1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a
zaplatil.
3. Postup pri výmene:
1. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení, na našu kontaktnú adresu uvedenú v
Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
2. Tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až
do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
3. Vymieňaný tovar neposielajte na dobierku, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
4. Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 4.00 EUR.
5. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
6. Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar riadne zabalený !
8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len “zákon”) v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa,
keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia
tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

5. V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške 4.00 EUR.
6. Zakúpený tovar je možné vrátiť až do 30 dní od doručenia.
7. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
8. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a
reklamácie bod č. 5 týchto podmienok, podľa postupu uvedeného v bodoch 3 a 5 článku V. týchto podmienok.

Článok VII. Alternatívne riešenie sporov
1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže
spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR
www.mhsr.sk.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok VIII. Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.MJP Spodné prádlo.sk Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
2. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho
predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
3. Tieto podmienky sú platné od 01.04.2020
Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.